หน้าหลัก

Login Formหนังสือใหม่

alt 
  

ชื่อหนังสือ         เก่ง C# ให้ครบสูตร ฉบับ OOP

ชื่อผู้แต่ง           นิรันดร์ ประวิทย์ธนา
Call no.             QA76.73.C154 น64ก74

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 16 บท แนะนำ Microsoft .NET และ .NET Framework, C# ภาษาแห่ง .NET, เริ่มก้าวแรกกับ Visual C# Express Edition, ก้าวแรกกับตัวแปรในภาษา C#, ประโยคคำสั่งที่ใช้ควบคุมโปรแกรม, พื้นฐานอ็อบเจกต์มาจากฟัก์ชัน, รู้จักอ็อบเจกต์และคลาส, ควบคุมส่วนประกอบของอ็อบเจกต์, ถึงเวลานำอ็อบเจกต์มาใช้งาน, อ็อบเจกต์ถ่ายทอดคุณสมบัติต่อๆ กันได้, เพิ่มความสามารถของอ็อบเจกต์ ด้วย interface, จับอ็อบเจกต์ใส่กระด้งในนามของ namespace, เขียน OOP กับฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ADO.NET Entity Framework, เขียนโปรแกรม ADO .NET Entity Framework บนวินโดวส์แอปพลิเคชัน (1), เขียนโปรแกรม ADO .NET Entity Framework บนวินโดวส์แอปพลิเคชัน (2), รู้จัก C# 4.0 และภาษาแบบ dynamic

        

alt   

ชื่อหนังสือ          แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง            ปัญญา แขน้ำแก้ว

Call no.             QC760 ป63ม86

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าตัวกลางต่างๆ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา และสมการแมกซ์เวลล์การเรียนเรียบเรียงใช้ทฤษฎีแคลคูลัสของเวกเตอร์ ในการอธิบายที่มาและความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า การกระจัดทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ศักย์เวกเตอร์แม่เหล็ก กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์-เฮนรี และสมการของ แมกซ์เวลล์ มีการพิจารณาเงื่อนไขความต่อเนื่องของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กบริเวณผิวรอยต่อของตัวกลางแบบต่างๆ ตลอดจนสมาการของแมกซ์เวลล์

    

alt

  

 

ชื่อหนังสือ           การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นต้นด้วยภาษา

                           HTML5 และ CSS = Introduction to

                           website development with HTML5 and

                           CSS

ชื่อผู้แต่ง             สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

Call no.               TK5105.888 ส43ก64

  

เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุมการเขียนเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบโครงสร้างและหลักการออกแบบเว็บไซต์ รูปแบบตัวอักษรที่ควรใช้สำหรับเว็บไซต์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การจัดเก็บไฟล์ การติดตั้งและเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งแสดงการติดตั้งเครื่องมือเพื่อเตรียมการสร้างเว็บไซต์ทั้งบนระบบปฏิบัติการแมคอินทอชและระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เนื้อหามีภาพประกอบให้เข้าใจง่ายพร้อมแสดงการสาธิตวิธีการเขียนเว็บไซต์แบบเป็นขั้นตอน

 

    

alt   

ชื่อหนังสือ          เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านเกม

ชื่อผู้แต่ง            พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ

Call no.              QA76.76.C672 พ63ร83

 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย โปรแกรมและการเขียนโปรแกรม ตัวแปรและการดำเนินการ คำสั่งควบคุมแถวลำดับและแถวลำดับลิสต์ เมธอด การเขียนโปรแกรมเกม Snake และการเขียนโปรแกรมเกม Flappy Bird รวมถึงหลักการของเกมในภาคผนวก

 

alt

  

 

ชื่อหนังสือ         วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยใน

                         โรงงาน

ชื่อผู้แต่ง           วิฑูรย์ สิมะโชคดี

Call no.             T55.A2 ว63ว65 2563

 

เนื้อหาหนังสือเลมนี้ประกอบด้วย ความเป็นมาของการป้องกันอุบัติเหตุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการ, การจัดการองค์การความปลอดภัย บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง การจูงใจและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย, การจัดสภาพแวดล้อมและการวางผังโรงงานที่ปลอดภัย, ความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน เช่น การใช้เครื่องจักร งานเชื่อม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า หม้อไอน้ำ เป็นต้น, กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน, กรณีตัวอย่างจากอุบัติเหตุ

 

alt

  

ชื่อหนังสือ         Arduino Uno + ตัวอย่างงาน IoT

ชื่อผู้แต่ง           จีราวุธ วารินทร์

Call no.             TJ223.P76 จ64อ64

 

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวิธีใช้งาน Arduino ในระดับพื้นฐาน เริ่มจากแนะนำความรู้เกี่ยวกับภาษา C/C++ สำหรับเขียนโค้ดควบคุม Arduino จากนั้นได้กล่าวถึงวิธีการต่อวงจร, การวัดค่าอินพุด วิธีควบคุมเอาต์พุด, ตัวอย่างการใช้งานเซนเซอร์ยอดนิยม, วิธีแสดงผบในแบบต่างๆ, วิธีควบคุมมอเตอร์ กระแสตรง, สเต็ปเปอร์มอเตอร์ และเซอร์โวมอเตอร์ ภายในเล่มยังได้อธิบายวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับติดต่อสื่อสารกับ Arduino ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและเครื่องแมคอินทอช จากนั้นยังได้แนะนำวิธีทดลองการใช้งาน Arduino และการสร้างโปรเจ็กต์แบบง่ายๆ ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดการสร้างสรรค์อื่นๆ เพิ่มเติมได้

 

 

alt   

ชื่อหนังสือ           วาดลายเส้น เวกเตอร์ ภาพเหมือน ภาพ

                           การ์ตูน คลิปอาร์ต Illustrator CS6 + CC

                           2020 ฉบับสมบูรณ์                               

ชื่อผู้แต่ง             ปิยะ นากสงค์

Call no.               T385 ป64ว63 2563

 

หนังสือเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ โดยส่วนแรกจะสอนการใช้งานโปรแกรม Illustrator ตั้งแต่ทำความรู้จักกับโปรแกรม การใช้งานส่วนประกอบของหน้าจอ การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ การใช้งานเมนูคำสั่ง และพาเนล โดยเน้นตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เพื่อให้รู้หน้าที่การทำงานของเครื่องมือในแต่ละตัว ในส่วนที่สองจะเป็น Workshop ตัวอย่างการสร้างงานจริง โดยในแต่ละชิ้นงานจะมีการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ผสมผสานกันเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอื่นๆ ได้ต่อไป

 

alt   

ชื่อหนังสือ           น่าเสียดายที่ตลอดไปไม่เกิดขึ้นจริง

ชื่อผู้แต่ง             Morefin

Call no.               PL4209.4 ม54น68 2561

 

ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ และความรู้สึกความคาดหวังว่าอะไรจะคงอยู่เหมือนเดิมตอลไป มักทำให้เราผิดวหลังและเจ็บปวดในตอนท้ายอยู่เสมอ แต่ถึงอย่างนั้นจะให้เราไม่มีความคดหวังต่อสิ่งใดเลย มันก็ดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกัน แล้วเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ยังไง ความเจ็บปวดจากความผิดหวังที่เกิดขึ้นมันได้ฝากบทเรียนอะไรไว้ สุดท้ายตัวตนความคิดของเราในวันนี้เติบโตขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหน หนังสือเล่มนี้จึงเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง ความอ่อนแอ ความเข้มแข็ง ความจริงบางอย่างที่เราอยากจะหนีมัน แต่ก็รู้ว่าไม่มีทางหนีไปได้ จนสุดท้ายต้องทำความเข้าใจและยอมรับมันในที่สุด

 

alt   

ชื่อหนังสือ          ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

ชื่อผู้แต่ง            ดอนสัน ปงผาบ

Call no.              TJ223.P76 ด53ม99

 

เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino การเขียนโปรแกรม อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตเซนเซอร์ตรวจจับแสง แรงดัน ระยะทาง อุณหภูมิ ความชื้น น้ำหนัก Gyro และเซนเซอร์ตรวจจับโลหะจอแสดงผล LCD OLED LED และ 7-Segment สเต็ปเปอร์มอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ ดีซีมอเตอร์ และเอนโค้ดเดอร์มอเตอร์การควบคุมแบบป้อนกลับและการควบคุม PID หุ่นยนต์เดินตามเส้น หุ่นยนต์ 4 ขา และหุ่นยนต์ 2 ล้อสมดุล

 

alt   

ชื่อหนังสือ          เพิ่มยอดขาย ไต่อันดับด้วย SEO Google

                          analytics & search console

ชื่อผู้แต่ง            ปภาดา อมรนุรัตน์กุล

Call no.              HF5415.1265 ป46พ74

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย SEO Search Engine Optimization, Keywords คีย์เวิร์ด คำสำคัญของการทำ SEO, On-Page Factor:Web Structure โครงสร้างของเว็บไซต์, On-Page Factor:Content เนื้อหาของเว็บไซต์, Off-Page Factor:Backlink การทำแบ็คลิงค์, Social Media การทำ SEO, Off-Page Factor:Backlink การทำแบ็คลิงค์ Social Media การทำ SEO บนโซเชียลมีเดีย, Google Search Console, Google Analytics, SEO Trends เทรนด์การทำ SEO, Search Engine สัญชาติจีน, FAQ ตอบข้อสงสัย

 

alt   

ชื่อหนังสือ          เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์

ชื่อผู้แต่ง            วุฒิ สุขเจริญ

Call no.              HD69.B7 ว73ท62

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งแบรนด์ เพื่อให้ผู้อ่านมีคามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ และตำแหน่งแบรนด์ จากนั้นจึงเป้นเนื้อหาเทคนิคการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์ การแบ่งส่วนตลาด และสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูลการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์หรือตำแหน่งสินค้า และการวิเคราะห์ผลเพื่อประยุกต์ในการออกแบบกลยุทธ์การตลาด นอกจากนั้นผุ้เขียนยังได้เตรียมไฟล์ข้อมูลให้กับผุ้อ่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเนื้อหาได้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์

   

alt   

ชื่อหนังสือ          คัมภีร์การใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ AI และ

                          อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง IOT

ชื่อผู้แต่ง            เดชฤทธิ์ มณีธรรม

Call no.              Q335 ด72ค64

 

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำรบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรสิ่ง (IOT) ไปควบคุมระบบต่างๆ ให้ทำงานเป็นระบบอัจฉริยะ โดยอธิบายเกี่ยวกับใช้งานระบบ AI และ IOT เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และจบด้วยการประยุกต์ใช้งานระบบ AI และ IOT ดังนั้นผู้ที่จบวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ หรือทำงานทางด้าน IT จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำความรู้ความสามารถทางด้านระบบ AI และ IOT เพื่อมาติดต่อสื่อสารและควบคุม อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยและให้ทันกับยุค อุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน

 

alt   

ชื่อหนังสือ       เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ สัตว์ปีก ปลา และ

                       อาหารทะเล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

ชื่อผู้แต่ง         นินนาท ชินประหัษฐ์   

Call no.           TS1955 น63ท72

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทนำ นิยาม องค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อสัตว์, โครงสร้าง และเคมีของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง, การเปลี่ยนกล้ามเนื้อเป็นเนื้อ, การตัดและการแต่งเนื้อ และคุณภาพของเนื้อสัตว์, การทำให้เนื้อนุ่ม, วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป, ผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูป, ผลิตภัณฑ์เนื้อเคียวร์ และรมควัน, ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารทะเล, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์