หน้าหลัก

Login Formหนังสือใหม่

alt   

ชื่อเรื่อง           ข้อมูลเขตห้ามสัตว์ป่าในประเทศไทย
Call no.           QL84.5.T35 จ548

 

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งในปัจจุบัน

        

alt   

ชื่อหนังสือ          การเพาะเลี้ยงไรแดง : การเลี้ยงเพื่อผลิตไข่

                          ไรแดง 4 ชนิด

ชื่อผู้แต่ง            นุกูล แสงพันธุ์

Call no.             QL444.B83 น72ก64

 

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมและประมวลผลงานการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไรน้ำในประเทศไทยและประสบการณ์การศึกษาวิจัยของผู้เขียนเองตั้งแต่ต้นปี 2550 เนื้อหา ประกอบด้วย ชีววิทยา คุณค่าทางโภชนาการและส่วนประกอบทางเคมี ประโยชน์การศึกษาการเพาะเลี้ยงไรแดง การเพาะเลี้ยงไรแดงสยามเพื่อการผลิตไข่ การเพาะเลี้ยงไรแดงสยามในบ่อขนาดใหญ่ การเพาะเลี้ยงไรแดง ไรแดงเล็ก และไรแดงเทศ ในเล่มมีภาพประกอบ

 

  

  

alt

  

 

ชื่อหนังสือ           ไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตแคตะลิสต์

ชื่อผู้แต่ง              เล็ก สีคง

Call no.                TP245.T85 ล72ท97

 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะเกริ่นนำความรู้เกี่ยวกับวัสดุนาโน สมบัติของวัสดุนาโน ความรู้เกี่ยวกับสมบัติอิเล็กทรอนิกส์และทางแสงของสารกึ่งตัวนำอย่างสังเขป โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตแคตะลิสต์ วิธีการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ กระบวนการโฟโตแคตะไลชีสของไทเทเนียมไดออกไซด์ การเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก การทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการสลายสารอินทรีย์และการยับยั้งเชื้อโรค การออกแบบปฏิกรณ์โฟโตแคตะไลติก การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์และกรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้

 

    

alt   

ชื่อหนังสือ        วัสดุนาโน : การสังเคราะห์และการใช้งานทาง

                        วิศวกรรมเทคมี

ชื่อผู้แต่ง          ไพศาล คงคาฉุยฉาย

Call no.            TA418.9 พ95ว65

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยี ส่วนที่ 2 เป็นขั้นตอนการสร้างวัสดุนาโนผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ปฏิกิริยาวัฎภาคของเหลว และปฏิกิริยาวัฎภาคก๊าซ ส่วนที่ 3 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกลัการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์หลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติขิงสารทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค และส่วนสุดท้ายเป็นการนำตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไปใช้ใน 2 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม


 

alt   

ชื่อหนังสือ        ข้อมูลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย
Call no.            QL84.5.T35 ข547

 

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกแห่งในปัจจุบันที่ประกาศแล้ว จำนวน 59 แห่ง รวมถึงพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง รวมเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด 60 แห่ง โดยข้อมูลที่ปรากฎส่วนใหญ่ เป็นการทบทวนข้อมูลเดิมจากหนังสือข้อมูลพื้นฐานเขตรักษาพันธุ์สัต์ป่าในประเทศไทย ที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ (เดิม)

 

alt

  

ชื่อหนังสือ        ยีนเห็นแก่ตัว = The selfish gene

ชื่อผู้แต่ง          ดอว์กินส์, ริชาร์ด

Call no.            QH437 ด55ย63 2560

 

ยีนเห็นแก่ตัว คือหนังสือในงานคลาสสิกแห่งวงการชีววิทยาสมัยใหม่ ที่พิสูจน์ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน และวางรากฐานทางทฤษฎีอย่างทรงพลังจนถึงทุกวันนี้

 

  

alt   

ชื่อหนังสือ        วิธีเอาตัวรอดจากที่ทำงานที่สุดแสนจะน่า

                         เบื่อหน่าย

ชื่อผู้แต่ง          ชิงซังฮุน

Call no.            HF5549.A3 ช62ว63

 

หนังสือเล่มนี้ จะเป็นเสมือนเพื่อนของเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่คอยปลอบโยนและให้คำแนะนำยามที่คุณทุกข์ท้อใจ ช่วยคลายกังวล ชวนคิดในมุมต่าง ชวนมองโลกในแง่ดี ไปจนถึงสร้างแรงบันดาลใจให้คุณค้นพบทางออกและการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

   

alt   

ชื่อหนังสือ          Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0

ชื่อผู้แต่ง            พฤทธิพร นครชัย

Call no.              HF5549 พ43อ54

 

หนังสือเล่มนี้ จะอธิบายถึงเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่สำคัญโดยแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก คือ 1. องค์กร 2. แรงจูงใจ 3. บุคลากร

  

alt   

ชื่อหนังสือ          หลอกสมองให้ลองคิดกลับด้าน

ชื่อผู้แต่ง            นิชิดะ, ฟุมิโอะ

Call no.              BF441 น62ห45

 

หนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกกับคุณว่า แม้แต่ความคิดของคุณเองก็เป็นภาพลวงเช่นกัน สิ่งที่แตกต่างไปจากภาพลวงของประสาทสัมผัสพื้นฐานทั้ง 5 ก็คือ มันเป็นภาพลวงที่คุณควบคุมได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นของแสงที่มากระทบตาหรือเปลียนโมเลกุลของน้ำหอมที่มาเตะจมูกได้ แต่คุณเปลี่ยนความคิดของตัวคุณเองได้

 

alt   

ชื่อหนังสือ         การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ชื่อผู้แต่ง           ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

Call no.             SF105 ศ24ก64

 

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความรู้ด้านการผลิตสัตว์ทั่วไป ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 3 ความรู้ในการปรับปรุงพันธุ์เชิงปฏิบัติ ส่วนที่ 4 ความรู้ในส่วนของกรณีศึกษา

 

alt   

ชื่อหนังสือ          ปั้นตัวเองให้เป็นผู้บริหาร

ชื่อผู้แต่ง            ราเชนทร์ พันธุ์เวช

Call no.              HD38.2 ร67ป63

 

บางคนเก่งกาจ ทั้งเก่งคน เก่งงาน แต่ทำไมไปไม่ถึงฝั่งฝัน ทว่าบางคนดูแล้วก็ธรรมดา ไม่ได้มีความสามารถมากมายแต่ทำไม ถึงประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับนั่นเป็นเพราะว่า ความสำเร็จไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่ทุกอย่างมาจากการเริ่มต้นและการฝึกฝนที่มากพอ และในหนังสือเล่มนี้มีคำแนะนำที่ดีสำหรับคุณ