หน้าหลัก

Login Formหนังสือใหม่

    

ชื่อหนังสือ        ท่อนาโนคาร์บอนเบื้องต้น = Introduction to

                        carbon nanotube

ชื่อผู้แต่ง          ธีรพล ธุระกิจเสรี
Call no.            TA455.C3 ธ64ท53

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความเป็นมาของท่อนาโนคาร์บอน บทที่ 2 การคำนวณด้วยวิธีไทด์บายดิง บทที่ 3 โครงสร้างของท่อนาดนคาร์บอน บทที่ 4 สมบัติทางอิเล้กทรอนิกส์ บทที่ 5 สเปกโทรสโกปีของท่อนาโนคาร์บอน บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ท่อนาโนคาร์บอน

        

  

ชื่อหนังสือ          การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย Altair 

                          SimLab = Finite element analysis with

                          Altair Simlab

ชื่อผู้แต่ง            ปราโมทย์ เดชะอำไพ

Call no.             TA347.F5 ป46ก62

 

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหารวม 12 บท ครอบคลุมการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านของแข็งแลธครงสร้าง (Solid and structural mechanics) การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) และการไหล (fluid flow) เนื้อหาในแต่ละบทประกอบไปด้วยสมการเชิงอนุพันธ์และสมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อใช้วิเคราะห์งานทางด้านนั้น ตัวอย่างพื้นฐานเพื่อการศึกษาพร้อมคำอธิบายขั้นตอนการใช้ซอฟต์แวร์ โดยละเอียด และตัวอย่างงานในทางปฏิบัติเพื่อแสดงถึงการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

    

  

 

ชื่อหนังสือ           เทคนิคงานโลหะ การสร้างแม่พิมพ์ =

                           Metalltechnik der werkzeugbau

Call no.                TS253 ท725

  

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย เทคนิคการปั๊มตัดและขึ้นรูปโลหะ, การสร้างแม่พิมพ์ต่างๆ เช่น แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ Die Casting และแม่พิมพ์ Sintering, อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures), เครื่องมือวัดและตรวจสอบ, กรรมวิธีการทำงานสร้างแม่พิมพ์, วัสดุต่างๆ และการอบชุปโลหะ, ตัวอย่างพร้อมการวิเคราะห์แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด

 

    

  

ชื่อหนังสือ        การบริหารการตลาดเทคโนโลยีการตลาด =

                        Marketing management marketing

                        technology

ชื่อผู้แต่ง          สุดาพร กุณฑลบุตร

Call no.            HF5415.13 ส73ก65

 

หนังสือเล่มนี้ เนี้อหาประกอบด้วย 15 บท บทที่ 1 การบริหารการตลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลง บทที่ 2 ทฤษฎีการตลาดยุคปัจจุบัน บทที่ 3 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่แผนการตลาด บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน บทที่ 5 กลุ่มลูกค้าและขอบเขตทางการตลาด บทที่ 6 กลุ่มลูกค้าผุ้บริโภค บทที่ 7 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าธุรกิจ บทที่ 8 การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายและตำแหน่งผลิตภัณฑ์ บทที่ 9 การบริหารแบรนด์ บทที่ 10 การบริหารผลิตภัณฑ์ บทที่ 11 การบริหารราคา บทที่ 12 การบริหารการจัดจำหน่าย บทที่ 13 การบริหารเทคโนโลยีการตลาด บทที่ 14 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ บทที่ 15 การบริหารดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

 

  

 

ชื่อหนังสือ        การจัดการขีดความสามารถ = Competency

                        management

ชื่อผู้แต่ง          โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์

Call no.           HF5549.5 ช93ก64

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 5 บท บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขีดความสามารถ บทที่ 2 องค์ประกอบของขีดความสามารถ, บทที่ 3 กระบวนการสร้างขีดความสามารถในองค์กร บทที่ 4 การจัดการขีดความสามารถกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 5 การจัดการขีดความสามารถ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

  

ชื่อหนังสือ        Shortcut Chinese พูดจีนทันใจ

ชื่อผู้แต่ง          ณัฎฐณิชา คงโรจน์

Call no.           PL1121 ณ63ช53

 

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมประโยคสนทนาที่มักเกิดขึ้นจริงกว่า 30 สถานการณ์ นำเสนอผ่านคำอธิบายที่เข้าใจง่าย พร้อมด้วยภาพประกอบการ์ตูนสุดน่ารัก จะช่วยให้ผู้อ่านได้สนุก กับการฝึกพูดโต้ตอบเป็นภาษาจีนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งสอดแทรกคำศัพท์ที่พบบ่อย ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังมีสรุปหลักไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่อ่านเข้าใจง่าย แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกไปกับการฝึกพูดภาษาจีนในชีวิต ประจำวันได้อย่างถูกต้องมั่นใจ เพื่อต่อยอดในการเรียน การท่องเที่ยว และการทำงานต่อไปในอนาคต

 

  

  

ชื่อหนังสือ        วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่ง

                         (บริษัทระดับโลก) ใช้

ชื่อผู้แต่ง           วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์

Call no.             BF442 ว63ว63 2562

 

หนังสือเล่มนี้ มีอะไรบ้าง วิธีเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ไม่ว่าใครก็ใช้ได้,  5 ขั้นตอนที่ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้, วิธีระบุปัญหาให้ชัดเจนทุกคนเข้าใจตรงกัน, วิธีแก้ปัญหาแบบทำน้อยได้มาก, วิธีอธิบายสาเหตุของปัญหา ให้มีตรรกะน่าเชื่อถือ, วิธีคิดไอเดียและแผนการแก้ปัญหาที่ทุกคนยอมรับ

   

  

ชื่อหนังสือ          เปิดสวิตช์ประดิษฐ์ไอเดีย = Idea no switch

ชื่อผู้แต่ง            นาคาซาวะ, โก

Call no.              HD53 น62ป75

 

หนังสือเล่มนี้ เป็นการถ่ายทอดวิธีการที่เรียกว่า "Idea picnic" เนื้อหาเรียบง่ายหากเพียงทำตามขั้นตอนที่แนะนำเอาไว้ 4 ขั้นตอนและใช้เวลาไม่นานก็จะสามารถประดิษฐ์ไอเดียมากมายทึ่ คาดไม่ถึงออกมา เนื้อหาประกอบไปด้วย 4 บท บทที่ 1 ลอง "บ้า" บ้างก็ได้ บทที่ 2 ออกไป "idea Picnic" กัน บทที่ 3 ทำไม"ไอเดีย" จึงพรั่งพรูออกมาได้มากขนาดนี้? บทที่ 4 ใช้ 'idea Picnic" ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานกันดีกว่า