หน้าหลัก

Login Formสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปแบบเชื่อมต่อด้วยตัวเหนี่ยวนำและการประยุกต์ใช้งาน

ชื่อเรื่อง

:    สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปแบบเชื่อมต่อด้วยตัวเหนี่ยวนำและการประยุกต์ใช้งาน

     Inductively compensated microstrip parallel-coupled lines and their Applications

ชื่อผู้สร้างสรรค์งาน :    ระวี พรหมหลวงศรี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :    ผศ.ดร.มิตรชัย   จงเชี่ยวชำนาญ
ระดับการศึกษา :    วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
ชื่อสถาบัน :     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีที่เสนอ :     2549
 เอกสาร   Abstract, Titlepage