หน้าหลัก

Login Formแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องรับแบบปรับตัวได้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3

ชื่อเรื่อง

:   แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องรับแบบปรับตัวได้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3
    Efficient approaches to adaptive receivers for 3G mobile communication Systems
ชื่อผู้สร้างสรรค์งาน :    สัมพันธ์ พรหมพิชัย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :    ผศ.ดร.เผ่าภัค   ศิริสุข
ระดับการศึกษา :    วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
ชื่อสถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีที่เสนอ :   2547
 เอกสาร :   AbstractTitlepage 1Titlepage 2