หน้าหลัก

Login Formอัลกอริธึมปรับตัวได้แบบการประมาณความถี่คลื่นไซน์โดยตรงและโดยอ้อมสำหรับตัวกรองปรับตัวได้แบบเอฟไออาร์

ชื่อเรื่อง
   อัลกอริธึมปรับตัวได้แบบการประมาณความถี่คลื่นไซน์โดยตรงและโดยอ้อมสำหรับตัวกรองปรับตัวได้แบบเอฟไออาร์
     Direct and indirect sinusoidal frequency estimation based adaptive algorithms for second-order adaptive FIR notch filter
ชื่อผู้สร้างสรรค์งาน :    ราชู พันธ์ฉลาด
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :    ผศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร
ระดับการศึกษา :    วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
ชื่อสถาบัน :     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีที่เสนอ :     2550
เอกสาร  :    AbstractTitlepage